Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

BUP Øyane

BUP Øyane har opptaksområde Askøy, Fjell, Sund og Øygarden kommune.
Telefon: 56 31 30 00

BUP er ei spesialisert helseteneste som kan gje råd (konsultasjon) og rettleiing til skular, helsesøster, barneverntenester og barnehagar.

Utgreiing: generell utgreiing, spesialisert utgreiing (til dømes nevropsykologisk utgreiing)

Behandling: individuell behandling, familiebehandling, gruppebasert behandling, medikamentell behandling

Meir informasjon om BUP finn ein på eigen nettstad. Sjå her.