Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd

Mål for programmet

 • Å auke medvitet og kunnskapen om mobbeproblem, samt å fjerne ein del myter om mobbing og årsaker til mobbing.
 • Å få lærar og foreldre til aktivt å engasjere seg.
 • Å innføre nokre enkle og klare reglar mot mobbing. Desse fire reglane vert brukt i programmet:
  • Vi skal ikkje mobbe andre.
  • Vi skal forsøke å hjelpe elevar som vert mobba.
  • Vi skal og vere saman med elevar som lett vert åleine.
  • Viss vi veit om at nokon vert mobba skal vi fortelje det til kontaktlærar (eller ein annan lærar) og dei heime.
 • Å gje støtte til og effektivt vern av den mobbeutsatte.

Tiltak på skulenivå

 • Elevundersøking med spørjeskjema (digitalt).
 • Felles markering av satsinga på arbeidet mot mobbing.
 • Betre inspeksjon i friminutta.
 • Oppretting av samordningsgruppe på skulen.
 • Pedagogiske samtalegrupper (lærarar og anna personale).

Tiltak på gruppenivå

 • Skulereglar mot mobbing – ros og sanksjonar.
 • Regelmessige klassemøter (lærarar og elevar).
 • Foreldremøte.

Tiltak på individnivå

 • Alvorlege samtalar med mobbarar og mobbeutsatte.
 • Samtalar med foreldre til innblanda elevar.
 • Utvikling av individuelle tiltaksplanar.

Olweuskoordinator på skulen

Magne Abelsen

Olweusinstruktør for skulen

Irene Eide

For meir informasjon om programmet, sjå eigen nettstad her.