Innskriving i 1. klasse skuleåret 2019/2020

Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år (jmf. Opplæringslova §2-1).  Ved Ågotnes skule får vi 50 nye førsteklassingar til hausten.

Vi ber no alle føresette med barn som skal starte i 1.klasse, om at dei går inn på Fjell kommune sitt innskrivingsskjema og registrerer eleven sin sjølve: https://www.fjell.kommune.no/barnehage-og-skule/innskriving-1.-trinn/

Og vi håpar alle kan ha fullført denne registreringa innan fredag 22. mars 2019.

Deretter vert det eit kort orienteringsmøte for dei nye førsteklasseforeldra onsdag 27. mars kl. 18-19 – sjå brev med invitasjon(også sendt i posten):

1. BREV MED INVITASJON TIL ORIENTERINGSMØTE ONS 27. MARS 2019 FOR 1. KLASSE VED ÅGT SKULE 2019-2020

Så vert dei nye førsteklassingane inviterte til førskuledag fredag 7. juni kl. 12.30-14.00.  Skulen sender meir informasjon når tida nærmar seg.

Til slutt kjem den store dagen – FØRSTE SKULEDAG – torsdag 15. august 2019!

Generell informasjon om skulen vår finn de elles her på www.agotnesskule.no.  Ta gjerne kontakt viss det er spesielle tilhøve de som foreldre ynskjer å få rettleiing om.

Om val av målform nynorsk eller bokmål – sjå vedlegg:

2. VAL AV MÅLFORM VED SKULESTART I 1. KLASSE ÅGOTNES 2019-2020

Velkomen til Ågotnes skule!

Karneval for 1.-4. trinn

I dag har vi hatt karneval i gymsalen for 1.-4. trinn. Temaet har vore farger og det var verkeleg ein fargerik gjeng som dansa og kosa seg i gymsalen.

Vi ønskjer born og foreldre ein god vinterferie!


Samane sin nasjonaldag 6. februar

I samband med Samane sin nasjonaldag 6. februar, har vi i 6A og 6B hatt prosjektarbeid om samane. Elevane har arbeidd hovudsakleg i den digitale verda, men har og fått brukt kreativiteten sin til å lage dorull-filt-dukkar.

 

Elles har elevane spelt inn joiken «Hejlå» med Screencastify, tostemt og trestemt, dei har lært seg samiske ord/uttrykk og tal som dei òg har spelt inn med Screencastify. Dei har arbeidd med omgrep på Quizlet og laga teikneserie på Creaza. Dei har brukt TV2skule og Salaby for å lære meir om samisk språk og kultur. Dei som har fått tid til det, har òg laga presentasjon i Google presentasjonar.

Det har vore kjempegod arbeidsinnsats gjennom heile veka, og det ser ut til at elevane har kosa seg med oppgåvene. Dei har og vore veldig flinke til å samarbeide og passa på at alle har fått spelt inn joik saman med nokon – det gleder eit lærarhjarte!

Tekst og bilete: Stine Mari Våge, kontaktlærar 6A.

Temakveld 7. februar

Ågotnes barneskule arrangerte temakveld for elevane på mellomtrinnet, i lag med føresette, om bruk av spel og sosiale media! Det var ca. 250 vaksne ogbarn som fekk høyre eit foredrag ved Guttorm Helgøy om farar og gleder i den digitale verda. Innimellom vart born og vaksne utfordra på nokre spørsmål som dei snakka og diskuterte ivrig mellom seg, og nettopp dette er noko av bodskapen som Trygg i Fjell ynskjer å få frem; det er viktig at foreldre snakkar med borna sine om kvardagslivet i den digitale verda.

Etter foredraget var det opne klasserom der føresette kunne komme inn ei kort stund og få høyre om ulike sosiale media som ein veit at elevane brukar. Det var ungdommar frå Tranevågen ungdomsskule som kom og hjelpte til med å vise ulike positive og negative sider ved sosiale media som til dømes Instagram, Snapchat og TikTok. Vi fekk og hjelp frå organisasjonen PlayWell, med ein vaksen som informerte valdelege spel og kor mange spel som inviterer til «gambling» av virtuelle og ekte pengar i eit eige «18+ rom». Målet med desse små øktene i klasseromma var å få vist foreldra korleis ungane kan bruke og misbruke dei ulike appane som vi veit born er inne på.

Tekst og bilete: Stine Mari Våge.

Temakveld 7. februar 2019

Torsdag 7. februar blir det temakveld på Ågotnes skule.

Foreldre og føresette er med dette inviterte til temakveld om bruk av internett, speling, sosiale media, gode og mindre gode appar og anna som opptar barna/elevane våre i den digitale verda.
Alle elevane på mellomtrinnet må halde av kvelden, då det er obligatorisk deltaking frå kl. 18.00 – 20.00.  Elevane får avspasere dei to siste timane onsdag før vinterferien.

Guttorm Helgøy
Rektor Gangstø Ressurssenter. Prosjektleiar TRYGG I FJELL.
http://www.fjell.no/gangstogarden/ansatte/

Kvelden startar med ei samling i gymsalen leia av Guttorm Helgøy, rektor ved Gangstø ressurssenter og prosjektleiar for Trygg i Fjell. Etter eit foredrag med deltaking og utfordringar, vert det mogeleg å velje mellom ulike tema i fleire av romma på skulen. Då er det både elevar og lærarar som kan hjelpe med å forklare forskjellige appar og program.

Treng du litt hjelp til å finne vekeplanen eller få oversikt over kva eleven din gjer på MSØ? Eller er Google Classroom eit kjent omgrep, men likevel litt vanskeleg å få heilt tak på? Då er dette kvelden å vere med på. Skulen stiller med dyktige og erfarne lærarar som kan forklare og vise.

18+

I tillegg vert det eit rom med aldersgrense 18+. Det har vore ein av hovudideane til Guttorm – å la foreldre sjå kva nokre av elevane faktisk driv på med når dei spelar spel med aldersgrense 18+.Det kan verte ei overrasking for nokon og einkvar. Trudde du forresten at YouTube er ein trygg plass for born og unge? Kanskje du får eit anna syn på det etter å ha vore innom 18+-rommet.

I forkant av temakvelden vil vi ha ei anonym undersøking blant elevane og spørje kva for spel som er mest populære og kor mange som spelar spel med 18-årsgrense. Resultatet får du om du kjem på Ågotnes skule torsdag 7. februar kl. 18.00.

Velkomen til TEMAKVELD!

Helsing mellomtrinnet Ågotnes skule
v/avdelingsleiar Magne Abelsen.