17. mai 2018

17. maiprogram Ågotnes skule 2018 

PROGRAM FOR DAGEN:

Kl. 08:00: Flaggheising.

Kl. 10:30: Sotra Vest skulekorps leder toget fra skolen til Kvednatunet hvor vi synger nasjonalsangen og har overrekkelse av blomster, deretter retur til Ågotneshallen.

(Klassefaner etc. står i kantinen, alle må være oppstilt klassevis ved snuhammer og klar til å gå kl. 10:30).

Kl. 11:30: Dørene til Ågotneshallen åpner når toget ankommer.

(Salg av bonger åpner når korpset har spilt i hallen).

Kl. 12:00: Sangfremføring av 1.-4. klasse. Elever fra 7. klasse vil holde 17. maitalen.

Ingen bong- eller matsalg under sang eller tale.

Kl. 12:15: Åpning av boder og matsalg. Noen aktiviteter vil være på utsiden av inngangen ved fint vær.

Kl. 14:30: Slutt.

Annen informasjon:

Det er foreldre til elevene i 1.-3. klasse som står for gjennomføring av 17. maiarrangementet, fordelt på forskjellige oppgaver: 1. klasse er bordgruppen, 2. klasse har servering og 3. klasse har aktivitetene.

Foreldrene vil få eget skriv/SMS om sine oppgaver for 16. og 17. mai.

Baking og levering av kaker:

Foresatte til elever i 1.–3. klasse må bake en kake som kan leveres i hallen 17. mai kl. 09:00-10:30 og være oppdelt. Vi tar IKKE imot kaker 16. mai, dette pga. hygiene.

Bongsalg/betaling:

I år har vi bankterminal og kontanter som betalingsmulighet ved kjøp av bonger. Se plakater i hallen.

Vi ber alle respektere at det ikke er salg av bonger eller mat under sang eller tale. Solgte bonger tas ikke i retur.

Overskudd fra 17. mai går tilbake til barna på skolen, blant annet Trivselslederprogrammet og skidag.

Parkering:

  • Ikke parker ved Ågotneshallen eller langs ruten til 17. mai toget. Bruk plassene ved Tranevågen ungdomsskole, Ågotnes skole, tannlegekontoret eller ved barnehagen.

Matservering:

  • Det blir salg av lapskaus, rømmegrøt, pølser, kaker og is.
  • Feiringen av 17. mai på Ågotnes skule er et stort arrangement, og det er vanskelig å garantere sitteplasser til alle samtidig. Derfor oppfordrer vi alle til ikke å okkupere/holde av flere stoler enn du bruker, slik at alle som vil sette seg ned og spise, finner seg en plass.

Røyking:

  • Vi anbefaler alle voksne om å la være å røyke på barnas dag. Vi håper på et røykfritt 17. maitog og at det ikke blir røykt utenfor hallen hvor alle ferdes.

Ønsker du å komme med tilbakemelding på arrangementet, kan du/dere kontakte leder av FAU på mail: stigga@hotmail.com eller skriftlig til Ågotnes skule ved FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg).

Ønsker dere alle en flott nasjonaldag.

Vennlig hilsen 17. maikomitéen /FAU

«SKOLENES SANGDAG 2018»

Fredag 4. mai er det «Skolenes sangdag 2018»

– sjå http://www.musikkiskolen.no/skolenes-sangdag-2018.

Ågotnes skule har delteke fleire år på den nasjonale songdagen. Alle barneskulane i Noreg er inviterte, og Ågotnes deltek med alle 330 elevane og 35-40 vaksne i gymsalen. Der følgjer vi sendinga på storskjerm og syng med. Oslo-Filharmonien spelar til songane på eit livestreama arrangement frå Oslo Konserthus med 1.000 elevar til stades. Dirigenten vil også dirigere elevane som er samla i gymsalar rundt om i Noreg. Tekstane til songane vil kome opp på skjermen, så elevane treng ingen kopiar eller songbøker. Programleiar er Stian Barsnes-Simonsen, og MGP junior-stjerna Dina Matheussen deltek som årets «Skolenes sangdag»-artist.

For at vi skal få dette til på Ågotnes, håpar vi at flest mogleg av elevane i 1.-4. klasse kan verte att på skulen éin skuletime lenger enn vanleg denne fredagen – dvs. til kl. 13.15 i staden for 12.00. 5.-7. klasse har allereie skuletime på dette tidspunktet, så dei vil også vere til stades.

For at skuleveka ikkje skal verte lenger enn vanleg, sluttar vi difor av undervisninga éin time tidlegare onsdag 2. mai – kl. 13.15 i staden for 14.00.

Viss denne flyttinga av timar skapar problem for nokon, bed vi dykk ta kontakt med skulen sånn av vi kan ta omsyn til dei det gjeld.

FLYTTING AV 1 UNDERVISNINGSTIME PÅ SMÅSKULETRINNET VEKE 18 2018

VELKOMEN TIL NYE FØRSTEKLASSINGAR 2018-2019

Ågotnes skule inviterer til –

ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL NYE ELEVAR I       1. KLASSE 2018-19

Ved Ågotnes skule ser det ut til å verte rundt 40 nye 1. klassingar til hausten. Vi ønskjer å informere om blant anna følgjande punkt på eit møte onsdag 21. mars kl. 18.00-19.00 på klasserom 5:

  • Førskuledagen fredag 1. juni kl. 12.30-14.00
  • Lover og føresegner for grunnskulen
  • Val av målform – nynorsk eller bokmål
  • Skuleskyssordninga
  • SFO og leksehjelpordninga
  • Anna

Rektor, avdelingsleiar og SFO-leiar deltek på møtet. Det vert høve til å stille spørsmål om ting ein måtte lure på.

Det er sendt ut brev med informasjonsvedlegg til alle som står på adresselista – sjå lenkjene nedanfor ./.  Viss det er elevar som ikkje mottek dette brevet, må De foreldre vende Dykk direkte til skulen på tlf. 5509 7800 og melde frå, så skal vi sende ut informasjon.

Hjarteleg velkomne!

For Ågotnes skule                                                                                         Eigil Nødtvedt                                                                                                rektor

1. BREV MED INVITASJON TIL ORIENTERINGSMØTE ONS 21. MARS 2018 FOR 1. KLASSE VED ÅGT SKULE 2018-2019

2. VAL AV MÅLFORM VED SKULESTART I 1. KLASSE ÅGOTNES 2018-2019

3. ELEVOPPLYSNINGSSKJEMA VED SKULESTART 1. KLASSE ÅGOTNES 2018-2019

4. INFORMASJON OM NYNORSK SOM HOVUDMÅL 

Foreldremøte på Tranevågen ungdomsskule tysdag 13. mars

Føresette som har elevar som skal starte i 8. trinn på Tranevågen ungdomsskule hausten 2018, er velkomne til informasjonsmøte i kantina på Tranevågen ungdomsskule tysdag 13. mars kl. 18.00-20.00.

Innkalling foreldremøte nye 8.trinn 13.03.18

Skjema for registring av personopplysningar, samt val av tilvalsfag og valfag, skal leverast til barneskulen innan 7. april.

Registrering personopplysninger

SYMJING

Symjing på Vannkanten

Fjell kommune har ordna med tilbod om symjing på Vannkanten for dei skulane som ikkje har fått nytta bassenget på Ågotnes skule dette skuleåret. Elevane på 4. trinn får ti gonger kvar i bassenget på Vannkanten. Det er instruktørar ved Vannkanten som har ansvar for symjeopplæringa i bassenget. Lærar og assistent reiser med buss saman med elevane til og frå Vannkanten og har ansvar for det som skjer utanom bassenget.

Vannkanten gjennomfører undervisning i symjing i tråd med læreplanverket samt obligatorisk ferdigheitsprøve for elevane  i symjing i samsvar med retningslinjene til UDIR

4A reiser ti torsdagar i perioden 15. februar til 3. mai.

4B og 4C reiser ti gonger, fordelt på onsdagar og torsdagar, i perioden 9. mai til 14. juni.

Elevane møter på skulen til vanleg tid. Dei har to skuletimar i starten av dagen, så reiser dei med bussen til Vannkanten.

Buss og basseng er dekka av kommunen.

 

OPPDATERING AV SITUASJONEN KRING ÅGOTNESBASSENGET

Ågotnesbassenget har vore stengt for naudsynt vedlikehald og opprusting sidan skulestarten i august 2017 – sjå https://www.fjell.kommune.no/aktuelt/somjehallen-pa-agontes-er-stengt/

Arbeidet synte seg å ta lenger tid enn først planlagt, og bassenget vil ikkje verte opna for bruk dette skuleåret – sjå https://www.fjell.kommune.no/kultur-og-fritid/offentleg-bading/

Kommunen jobbar med å finne alternative symjearenaer for elevane ved dei 5 skulane som vert råka av stenginga og håpar å få til ei ordning med det første.

 

Til 7. trinn: Info frå Tranevågen ungdomsskule

Foreldremøte og besøksdag for nye 8.trinn:

Tranevågen ungdomsskule har fastsatt to viktige datoar for nye 8.trinnselevar m/ foreldre som kan vere greitt å vite:

Tysdag 13.03.18:
– kl. 18.00-20.00: Foreldremøte for nye 8.trinnselevar

Tysdag 05.06.18:
– kl. 08.15-11.45:  Besøksdag for nye 8.trinnselevar på Tranevågen ungdomsskule
– 18.00-20.00: Foreldremøte for nye 8.trinn

Tranevågen ungdomsskule kjem til å sende ut invitasjon til foreldremøte og besøksdag når det nærmar seg.

Magne Abelsen
Avdelingsleiar mellomtrinnet

PLANLEGGINGSDAGAR OG FLYTTING AV SKULETIME

Til alle føresette ved Ågotnes skule

PLANLEGGINGSDAGAR I FEBRUAR

Ågotnes skule har 2 planleggingsdagar i februar 2018 –
-torsdag 1. februar + fredag 2. februar.

SFO og all utleige er stengt desse dagane.

Lenkje til skuleruta 2017-2018 ligg her:
SKULERUTE ÅGOTNES 2017/18 PR. 01.10.2017.pdf

Tysdag 30. januar ønskjer vi å forlengje skuledagen med 45 min til kl. 14.00.  For å ikkje få for mange skuletimar, sluttar vi difor 45 min tidlegare onsdag 31. januar – kl. 13.15.

Viss De har spørsmål eller dette skapar problem for Dykk, må De ringje skulen på telefon 5509 7800.

Venleg helsing
for Ågotnes skule

Eigil Nødtvedt
rektor

Brannøving 11.01.2018

Ågotnes skule gjennomførte i dag ei brannøving med alle klassane. Det tok ikkje mange minutt før elevane stilte opp på basketballbana for oppteljing. Etter berre vel 6 minutt var alle elevane oppe på grusbana.

Denne gongen var det ei varsla øving, og elevane fekk ta på sko og jakke før øvinga starta.

Administrasjonen er fornøgd med øvinga, og planlegg minst ei øving til dette skuleåret.

Elevane stiller opp på basketballbana for teljing før dei går til grusbana.