Foreldremøte på Tranevågen ungdomsskule tysdag 13. mars

Føresette som har elevar som skal starte i 8. trinn på Tranevågen ungdomsskule hausten 2018, er velkomne til informasjonsmøte i kantina på Tranevågen ungdomsskule tysdag 13. mars kl. 18.00-20.00.

Innkalling foreldremøte nye 8.trinn 13.03.18

Skjema for registring av personopplysningar, samt val av tilvalsfag og valfag, skal leverast til barneskulen innan 7. april.

Registrering personopplysninger

SYMJING

Symjing på Vannkanten

Fjell kommune har ordna med tilbod om symjing på Vannkanten for dei skulane som ikkje har fått nytta bassenget på Ågotnes skule dette skuleåret. Elevane på 4. trinn får ti gonger kvar i bassenget på Vannkanten. Det er instruktørar ved Vannkanten som har ansvar for symjeopplæringa i bassenget. Lærar og assistent reiser med buss saman med elevane til og frå Vannkanten og har ansvar for det som skjer utanom bassenget.

Vannkanten gjennomfører undervisning i symjing i tråd med læreplanverket samt obligatorisk ferdigheitsprøve for elevane  i symjing i samsvar med retningslinjene til UDIR

4A reiser ti torsdagar i perioden 15. februar til 3. mai.

4B og 4C reiser ti gonger, fordelt på onsdagar og torsdagar, i perioden 9. mai til 14. juni.

Elevane møter på skulen til vanleg tid. Dei har to skuletimar i starten av dagen, så reiser dei med bussen til Vannkanten.

Buss og basseng er dekka av kommunen.

 

OPPDATERING AV SITUASJONEN KRING ÅGOTNESBASSENGET

Ågotnesbassenget har vore stengt for naudsynt vedlikehald og opprusting sidan skulestarten i august 2017 – sjå https://www.fjell.kommune.no/aktuelt/somjehallen-pa-agontes-er-stengt/

Arbeidet synte seg å ta lenger tid enn først planlagt, og bassenget vil ikkje verte opna for bruk dette skuleåret – sjå https://www.fjell.kommune.no/kultur-og-fritid/offentleg-bading/

Kommunen jobbar med å finne alternative symjearenaer for elevane ved dei 5 skulane som vert råka av stenginga og håpar å få til ei ordning med det første.

 

Til 7. trinn: Info frå Tranevågen ungdomsskule

Foreldremøte og besøksdag for nye 8.trinn:

Tranevågen ungdomsskule har fastsatt to viktige datoar for nye 8.trinnselevar m/ foreldre som kan vere greitt å vite:

Tysdag 13.03.18:
– kl. 18.00-20.00: Foreldremøte for nye 8.trinnselevar

Tysdag 05.06.18:
– kl. 08.15-11.45:  Besøksdag for nye 8.trinnselevar på Tranevågen ungdomsskule
– 18.00-20.00: Foreldremøte for nye 8.trinn

Tranevågen ungdomsskule kjem til å sende ut invitasjon til foreldremøte og besøksdag når det nærmar seg.

Magne Abelsen
Avdelingsleiar mellomtrinnet

PLANLEGGINGSDAGAR OG FLYTTING AV SKULETIME

Til alle føresette ved Ågotnes skule

PLANLEGGINGSDAGAR I FEBRUAR

Ågotnes skule har 2 planleggingsdagar i februar 2018 –
-torsdag 1. februar + fredag 2. februar.

SFO og all utleige er stengt desse dagane.

Lenkje til skuleruta 2017-2018 ligg her:
SKULERUTE ÅGOTNES 2017/18 PR. 01.10.2017.pdf

Tysdag 30. januar ønskjer vi å forlengje skuledagen med 45 min til kl. 14.00.  For å ikkje få for mange skuletimar, sluttar vi difor 45 min tidlegare onsdag 31. januar – kl. 13.15.

Viss De har spørsmål eller dette skapar problem for Dykk, må De ringje skulen på telefon 5509 7800.

Venleg helsing
for Ågotnes skule

Eigil Nødtvedt
rektor

Brannøving 11.01.2018

Ågotnes skule gjennomførte i dag ei brannøving med alle klassane. Det tok ikkje mange minutt før elevane stilte opp på basketballbana for oppteljing. Etter berre vel 6 minutt var alle elevane oppe på grusbana.

Denne gongen var det ei varsla øving, og elevane fekk ta på sko og jakke før øvinga starta.

Administrasjonen er fornøgd med øvinga, og planlegg minst ei øving til dette skuleåret.

Elevane stiller opp på basketballbana for teljing før dei går til grusbana.

Snuhammaren

Snuhammaren ved Ågotnes skule

Snuhammaren ved Ågotnes skule er i stadig utvikling. No har støypekantane langs fortaua komen på plass. Arbeidet med å leggje grus er så godt som ferdig, og så håpar vi at det veldig raskt kjem asfalt på fortaua.

For at elevane våre – borna dykkar – skal vere så trygge som mogeleg når dei ferdast i snuhammaren, er det viktig at dei får hjelp av dei vaksne som køyrer dei til skulen. Stopp alltid heilt til høgre i snuhammaren, med bilen langsmed fortauskanten. Om mogeleg, så bør dei som skal gå ut, gå ut på høgre sida av bilen og rett opp på fortauet. Då slepp nokon å gå i køyrebana og farlege situasjonar vert unngått.

Skulen oppmodar og alle som køyrer i snuhammaren om å ha lav fart, vise omsyn og gjere sitt beste for å hjelpe til med ei trygg og god trafikkavvikling. Stopp i passeleg avstand til bilen framfor og gje rom til bilar som skal ut i køyrebana. Det er og viktig at alle køyrer i same retning. U-sving kan skape farlege situasjonar.

 

Overgangsfeltet mellom parkeringsplassen og undergrunnen

Busselskapet har komen med ei oppmoding til skulen. Dei bed alle som kjem med sykkel/sparkehjul frå undergrunnen/tunellen og ut med fotgjengarovergangen om å stoppe, gå av sykkelen og trille den over gangfeltet. Det vert mørkare om morgonen og vanskelegare å sjå dei som kjem frå sida og ut i vegen.

Meir informasjon om søndag 24. september

Filmopptak med drone.

Kl.08.00: oppmøte i kantina for dei elevane som ynskjer å verta malt i andletet (skulen har ansiktsmaling). Vi hjelper kvarandre med å male.

PS! Parkering: Den siste meldinga skulen har fått, er at det vert IKKJE mogeleg å parkere på grusbana. Politiet stengjer vegen opp til hallen og fansona med tanke på tryggleiken. Difor oppfordrar vi alle til å gå eller sykle til skulen.

Kl.8.30: oppmøte på friidrettsbana. Sjå etter plakat der det står Ågotnes skule. Dei foreldra som har meldt seg på saman med barna, er med under arrangementet og hjelper med å sjå til at alt går fint for seg.

Kl. 9-12: underhaldning på scena og heiing langs løypa. For meir detaljert program, sjå eiga sak her på heimesida.

Dei elevane som ynskjer å male seg heime, eller som ikkje vil ha ansiktsmaling, møter på friidrettsbana kl.8.30.

Ågotnes skule sit bidrag til underhaldninga, er å vise ein film samt å danse (elevane veit sjølv kven som skal bidra her).

Elevane får utdelt raude VM t-skjorter (på skulen fredag) som dei skal bruke på søndag.

Elles vil vi oppmode alle til å ha med flagg, bjøller, fløyter og liknande slik at vi kan lage liv og røre langs løypa.

Dette vert kjekt, vi gler oss.
Ta kontakt om noko er uklart.

For
VM-gruppa på Ågotnes skule
Aina Kolstad og Magne Abelsen

Bruk buss og båt under Sykkel-VM!

Under Sykkel-VM kan du nytta deg av ekstra buss- og båtruter i regi av Fjell kommune.

Laurdag 23. september og sundag 24. september går det ekstrabussar til og frå arrangementssonene på Ågotnes, Kolltveit og Straume. Videre frå Straume til Bergen sentrum går det eigne bussar. På sundag den 24. september går det båtrute mellom Ågotnes og Bergen sentrum.

Billettpris er kr. 30,- pr. reis. Billettar kjøpast elektronisk på førehand. Kjøp billettar her.

Skuleelevar, barn i barnehagane og foreldre har førsterett til å tinga billettar fram til torsdag 14. september klokka 16.00.

Her finn du ekstra bussruter, båtruter og infoblad om Sykkel-VM: