Til 7. trinn: Info frå Tranevågen ungdomsskule

Foreldremøte og besøksdag for nye 8.trinn:

Tranevågen ungdomsskule har fastsatt to viktige datoar for nye 8.trinnselevar m/ foreldre som kan vere greitt å vite:

Tysdag 13.03.18:
– kl. 18.00-20.00: Foreldremøte for nye 8.trinnselevar

Tysdag 05.06.18:
– kl. 08.15-11.45:  Besøksdag for nye 8.trinnselevar på Tranevågen ungdomsskule
– 18.00-20.00: Foreldremøte for nye 8.trinn

Tranevågen ungdomsskule kjem til å sende ut invitasjon til foreldremøte og besøksdag når det nærmar seg.

Magne Abelsen
Avdelingsleiar mellomtrinnet

PLANLEGGINGSDAGAR OG FLYTTING AV SKULETIME

Til alle føresette ved Ågotnes skule

PLANLEGGINGSDAGAR I FEBRUAR

Ågotnes skule har 2 planleggingsdagar i februar 2018 –
-torsdag 1. februar + fredag 2. februar.

SFO og all utleige er stengt desse dagane.

Lenkje til skuleruta 2017-2018 ligg her:
SKULERUTE ÅGOTNES 2017/18 PR. 01.10.2017.pdf

Tysdag 30. januar ønskjer vi å forlengje skuledagen med 45 min til kl. 14.00.  For å ikkje få for mange skuletimar, sluttar vi difor 45 min tidlegare onsdag 31. januar – kl. 13.15.

Viss De har spørsmål eller dette skapar problem for Dykk, må De ringje skulen på telefon 5509 7800.

Venleg helsing
for Ågotnes skule

Eigil Nødtvedt
rektor

Brannøving 11.01.2018

Ågotnes skule gjennomførte i dag ei brannøving med alle klassane. Det tok ikkje mange minutt før elevane stilte opp på basketballbana for oppteljing. Etter berre vel 6 minutt var alle elevane oppe på grusbana.

Denne gongen var det ei varsla øving, og elevane fekk ta på sko og jakke før øvinga starta.

Administrasjonen er fornøgd med øvinga, og planlegg minst ei øving til dette skuleåret.

Elevane stiller opp på basketballbana for teljing før dei går til grusbana.

Snuhammaren

Snuhammaren ved Ågotnes skule

Snuhammaren ved Ågotnes skule er i stadig utvikling. No har støypekantane langs fortaua komen på plass. Arbeidet med å leggje grus er så godt som ferdig, og så håpar vi at det veldig raskt kjem asfalt på fortaua.

For at elevane våre – borna dykkar – skal vere så trygge som mogeleg når dei ferdast i snuhammaren, er det viktig at dei får hjelp av dei vaksne som køyrer dei til skulen. Stopp alltid heilt til høgre i snuhammaren, med bilen langsmed fortauskanten. Om mogeleg, så bør dei som skal gå ut, gå ut på høgre sida av bilen og rett opp på fortauet. Då slepp nokon å gå i køyrebana og farlege situasjonar vert unngått.

Skulen oppmodar og alle som køyrer i snuhammaren om å ha lav fart, vise omsyn og gjere sitt beste for å hjelpe til med ei trygg og god trafikkavvikling. Stopp i passeleg avstand til bilen framfor og gje rom til bilar som skal ut i køyrebana. Det er og viktig at alle køyrer i same retning. U-sving kan skape farlege situasjonar.

 

Overgangsfeltet mellom parkeringsplassen og undergrunnen

Busselskapet har komen med ei oppmoding til skulen. Dei bed alle som kjem med sykkel/sparkehjul frå undergrunnen/tunellen og ut med fotgjengarovergangen om å stoppe, gå av sykkelen og trille den over gangfeltet. Det vert mørkare om morgonen og vanskelegare å sjå dei som kjem frå sida og ut i vegen.

Meir informasjon om søndag 24. september

Filmopptak med drone.

Kl.08.00: oppmøte i kantina for dei elevane som ynskjer å verta malt i andletet (skulen har ansiktsmaling). Vi hjelper kvarandre med å male.

PS! Parkering: Den siste meldinga skulen har fått, er at det vert IKKJE mogeleg å parkere på grusbana. Politiet stengjer vegen opp til hallen og fansona med tanke på tryggleiken. Difor oppfordrar vi alle til å gå eller sykle til skulen.

Kl.8.30: oppmøte på friidrettsbana. Sjå etter plakat der det står Ågotnes skule. Dei foreldra som har meldt seg på saman med barna, er med under arrangementet og hjelper med å sjå til at alt går fint for seg.

Kl. 9-12: underhaldning på scena og heiing langs løypa. For meir detaljert program, sjå eiga sak her på heimesida.

Dei elevane som ynskjer å male seg heime, eller som ikkje vil ha ansiktsmaling, møter på friidrettsbana kl.8.30.

Ågotnes skule sit bidrag til underhaldninga, er å vise ein film samt å danse (elevane veit sjølv kven som skal bidra her).

Elevane får utdelt raude VM t-skjorter (på skulen fredag) som dei skal bruke på søndag.

Elles vil vi oppmode alle til å ha med flagg, bjøller, fløyter og liknande slik at vi kan lage liv og røre langs løypa.

Dette vert kjekt, vi gler oss.
Ta kontakt om noko er uklart.

For
VM-gruppa på Ågotnes skule
Aina Kolstad og Magne Abelsen

Bruk buss og båt under Sykkel-VM!

Under Sykkel-VM kan du nytta deg av ekstra buss- og båtruter i regi av Fjell kommune.

Laurdag 23. september og sundag 24. september går det ekstrabussar til og frå arrangementssonene på Ågotnes, Kolltveit og Straume. Videre frå Straume til Bergen sentrum går det eigne bussar. På sundag den 24. september går det båtrute mellom Ågotnes og Bergen sentrum.

Billettpris er kr. 30,- pr. reis. Billettar kjøpast elektronisk på førehand. Kjøp billettar her.

Skuleelevar, barn i barnehagane og foreldre har førsterett til å tinga billettar fram til torsdag 14. september klokka 16.00.

Her finn du ekstra bussruter, båtruter og infoblad om Sykkel-VM:

Bli med på Sykkel-VM arrangement søndag 24. september

Bli med på folkefesten når eit av verdas største idrettsarrangement rullar forbi! Søndag 24. september syklar Edwald Boasson-Hagen og Alexander Kristoff saman med resten av verdas beste syklistar forbi Ågotnes! På kunstgrasbana ved sida av Tranevågen ungdomsskule skal det vere ei fansone med arrangement frå kl. 9 og utover dagen – sjå nettsida til Sykkel i Vest

Skulane i område nord er invitert til å delta i fansona med innslag/underhaldning på scena og heiing langs løypa. For barneskulane gjeld dette elevar frå 5.-7. klasse. Med tanke på bemanning, treng vi informasjon om kor mange elevar frå 5.-7. klasse som skal delta. Vi bed óg om at de svarar dersom de ikkje kan delta. Tilbakemeldingsfrist er søndag 10. September! Registreringa er stengt.

Det vil vere ulike aktivitetar i dei ulike fansonane i Fjell kommune. Her er programmet for Ågotnes fansone:
08:30 Oppmøte på friidrettsbanen på Ågotnes stadion. Sjå etter plakat med skulen sitt namn.
09:00 Salgsbodar opnar. Elevinnslag/underhaldning frå scena ved 5.-7. trinn skulane i område nord og Tranevågen ungdomsskule.
09:50 Vi går bort og heiar langs løypa.
10.05 Rittstart frå Rong – vert vist på storskjerm
10:30 Konsert i fansona med Anna og Vilde frå MGP junior
10:50 Felles VM song/dans i fansona med Absence Crew
11:10 Underhaldning i fansona med Apa frå vennebyen
11:50 Konsert i fansona med Hege Turøy
12:00 Oppmøte på friidrettsbanen på Ågotnes stadion. Elevar vert henta av føresette.

Programmet på scena held fram til 12.35. Dei elevane som vil vere til slutt, kan sjølvsagt vere der med føresette.

Elevar frå 1.-4. klasse er sjølvsagt og velkommen i fansonen, men då i følgje med føresette!

NB! Arrangementet i fansonen er eit offentleg arrangement. Det gjeld difor andre reglar for bildetaking og filming enn i skuleregi.

 

Sykle til VM-aksjonen

I samband  med sykkel-VM, vil mellomtrinnet arrangere  ein sykkelaksjon på skulen i veke 36, 37 og 38. Då blir det ein konkurranse for elevane der klassane konkurrerer om å sykle oftast til og frå skulen.

I desse tre vekene vil vi ha ein «innsjekk» ved kantina kvar morgon mellom kl 08.10 og 08.25, der vil det stå vaksne frå skulen og registera kven som syklar.

Reglar for konkurransen:

  • Elevane må kome på sykkel eller sparkehjul
  • Elevane må bruke hjelm.
  • Elevane må sjølv passe på å registera seg i innsjekkinga.

Vi avsluttar konkurransen fredag 22.september med kåring av den klassen med best gjennomsnitt, og den eleven som har sykla oftast til og frå skulen.