Snuhammaren

Snuhammaren ved Ågotnes skule

Snuhammaren ved Ågotnes skule er i stadig utvikling. No har støypekantane langs fortaua komen på plass. Arbeidet med å leggje grus er så godt som ferdig, og så håpar vi at det veldig raskt kjem asfalt på fortaua.

For at elevane våre – borna dykkar – skal vere så trygge som mogeleg når dei ferdast i snuhammaren, er det viktig at dei får hjelp av dei vaksne som køyrer dei til skulen. Stopp alltid heilt til høgre i snuhammaren, med bilen langsmed fortauskanten. Om mogeleg, så bør dei som skal gå ut, gå ut på høgre sida av bilen og rett opp på fortauet. Då slepp nokon å gå i køyrebana og farlege situasjonar vert unngått.

Skulen oppmodar og alle som køyrer i snuhammaren om å ha lav fart, vise omsyn og gjere sitt beste for å hjelpe til med ei trygg og god trafikkavvikling. Stopp i passeleg avstand til bilen framfor og gje rom til bilar som skal ut i køyrebana. Det er og viktig at alle køyrer i same retning. U-sving kan skape farlege situasjonar.

 

Overgangsfeltet mellom parkeringsplassen og undergrunnen

Busselskapet har komen med ei oppmoding til skulen. Dei bed alle som kjem med sykkel/sparkehjul frå undergrunnen/tunellen og ut med fotgjengarovergangen om å stoppe, gå av sykkelen og trille den over gangfeltet. Det vert mørkare om morgonen og vanskelegare å sjå dei som kjem frå sida og ut i vegen.

Meir informasjon om søndag 24. september

Filmopptak med drone.

Kl.08.00: oppmøte i kantina for dei elevane som ynskjer å verta malt i andletet (skulen har ansiktsmaling). Vi hjelper kvarandre med å male.

PS! Parkering: Den siste meldinga skulen har fått, er at det vert IKKJE mogeleg å parkere på grusbana. Politiet stengjer vegen opp til hallen og fansona med tanke på tryggleiken. Difor oppfordrar vi alle til å gå eller sykle til skulen.

Kl.8.30: oppmøte på friidrettsbana. Sjå etter plakat der det står Ågotnes skule. Dei foreldra som har meldt seg på saman med barna, er med under arrangementet og hjelper med å sjå til at alt går fint for seg.

Kl. 9-12: underhaldning på scena og heiing langs løypa. For meir detaljert program, sjå eiga sak her på heimesida.

Dei elevane som ynskjer å male seg heime, eller som ikkje vil ha ansiktsmaling, møter på friidrettsbana kl.8.30.

Ågotnes skule sit bidrag til underhaldninga, er å vise ein film samt å danse (elevane veit sjølv kven som skal bidra her).

Elevane får utdelt raude VM t-skjorter (på skulen fredag) som dei skal bruke på søndag.

Elles vil vi oppmode alle til å ha med flagg, bjøller, fløyter og liknande slik at vi kan lage liv og røre langs løypa.

Dette vert kjekt, vi gler oss.
Ta kontakt om noko er uklart.

For
VM-gruppa på Ågotnes skule
Aina Kolstad og Magne Abelsen

Bruk buss og båt under Sykkel-VM!

Under Sykkel-VM kan du nytta deg av ekstra buss- og båtruter i regi av Fjell kommune.

Laurdag 23. september og sundag 24. september går det ekstrabussar til og frå arrangementssonene på Ågotnes, Kolltveit og Straume. Videre frå Straume til Bergen sentrum går det eigne bussar. På sundag den 24. september går det båtrute mellom Ågotnes og Bergen sentrum.

Billettpris er kr. 30,- pr. reis. Billettar kjøpast elektronisk på førehand. Kjøp billettar her.

Skuleelevar, barn i barnehagane og foreldre har førsterett til å tinga billettar fram til torsdag 14. september klokka 16.00.

Her finn du ekstra bussruter, båtruter og infoblad om Sykkel-VM:

Bli med på Sykkel-VM arrangement søndag 24. september

Bli med på folkefesten når eit av verdas største idrettsarrangement rullar forbi! Søndag 24. september syklar Edwald Boasson-Hagen og Alexander Kristoff saman med resten av verdas beste syklistar forbi Ågotnes! På kunstgrasbana ved sida av Tranevågen ungdomsskule skal det vere ei fansone med arrangement frå kl. 9 og utover dagen – sjå nettsida til Sykkel i Vest

Skulane i område nord er invitert til å delta i fansona med innslag/underhaldning på scena og heiing langs løypa. For barneskulane gjeld dette elevar frå 5.-7. klasse. Med tanke på bemanning, treng vi informasjon om kor mange elevar frå 5.-7. klasse som skal delta. Vi bed óg om at de svarar dersom de ikkje kan delta. Tilbakemeldingsfrist er søndag 10. September! Registreringa er stengt.

Det vil vere ulike aktivitetar i dei ulike fansonane i Fjell kommune. Her er programmet for Ågotnes fansone:
08:30 Oppmøte på friidrettsbanen på Ågotnes stadion. Sjå etter plakat med skulen sitt namn.
09:00 Salgsbodar opnar. Elevinnslag/underhaldning frå scena ved 5.-7. trinn skulane i område nord og Tranevågen ungdomsskule.
09:50 Vi går bort og heiar langs løypa.
10.05 Rittstart frå Rong – vert vist på storskjerm
10:30 Konsert i fansona med Anna og Vilde frå MGP junior
10:50 Felles VM song/dans i fansona med Absence Crew
11:10 Underhaldning i fansona med Apa frå vennebyen
11:50 Konsert i fansona med Hege Turøy
12:00 Oppmøte på friidrettsbanen på Ågotnes stadion. Elevar vert henta av føresette.

Programmet på scena held fram til 12.35. Dei elevane som vil vere til slutt, kan sjølvsagt vere der med føresette.

Elevar frå 1.-4. klasse er sjølvsagt og velkommen i fansonen, men då i følgje med føresette!

NB! Arrangementet i fansonen er eit offentleg arrangement. Det gjeld difor andre reglar for bildetaking og filming enn i skuleregi.

 

Sykle til VM-aksjonen

I samband  med sykkel-VM, vil mellomtrinnet arrangere  ein sykkelaksjon på skulen i veke 36, 37 og 38. Då blir det ein konkurranse for elevane der klassane konkurrerer om å sykle oftast til og frå skulen.

I desse tre vekene vil vi ha ein «innsjekk» ved kantina kvar morgon mellom kl 08.10 og 08.25, der vil det stå vaksne frå skulen og registera kven som syklar.

Reglar for konkurransen:

  • Elevane må kome på sykkel eller sparkehjul
  • Elevane må bruke hjelm.
  • Elevane må sjølv passe på å registera seg i innsjekkinga.

Vi avsluttar konkurransen fredag 22.september med kåring av den klassen med best gjennomsnitt, og den eleven som har sykla oftast til og frå skulen.

Skuleforeldremøte

Skuleforeldremøte

1.-4. klasse:
Tysdag 5. september kl. 18.30-20.00.

5.-7. klasse:
Onsdag 6. september kl. 18.30-20.00.

Saker:

  1. Presentasjon av personalet
  2. Psykososialt skulemiljø
  3. Byggjearbeid på og kring skulen
  4. Orientering om FAU

Etter ei felles økt i gymsalen, går foreldre og kontaktlærarane til klasseromma og har klasseforeldremøte.

Skulen har ei forventning om at alle elevane vert representert med minst ein vaksen.

Om ein har elevar på både småtrinnet og mellomtrinnet, treng ein ikkje møte til den første delen onsdag. Det vert gitt nærare info om dette på tysdag.

Vel møtt.

Viktige datoar

Foreldremøte
Det vert skuleforeldremøte for småtrinnet tysdag 5. september og for mellomtrinnet onsdag 6. september.
Begge dagane startar klokka 18.30 i gymsalen. Når møtet i gymsalen er ferdig, vert det klasseforeldremøte på klasseromma. (Dei som har born på  småtrinnet og på mellomtrinnet, treng berre møte på skuleforeldremøtet i gymsalen tysdag.)

 

Planleggingsdag 11. september
Fjell kommune har lagt ut skulerute for skuleåret 2017-2018. Ågotnes skule skal nyttast som vallokale, og difor vert planleggingsdagen 22. september, flytta til valdagen 11. september etter ønske frå valnemnda.

Leseiver vart premiert med eigne datamaskinar

Håvard Siegel Haukeberg ser på medan elevane pakkar ut og klargjer premie-maskinane.

I vår gjorde klasse 4B ved Ågotnes skule ein formidabel innsats i lesekonkurransen Lesemaraton 2017. Dei 24 elevane i klassen las til saman 14.670 sider, brukte 160 timar og 54 minutt på lesing. I snitt las dei 611 sider den veka konkurransen varte.

Premien var lån av nye,
flotte HP 2-i-1 maskinar.

 

Kristoffer Thomsen er IT-pedagog og lærte elevane nokre oppstartstips med dei heilt nye maskinane.

Håkon og Kristoffer frå Microsoft hjelpte elevane med pålogging og å kome i gang med maskinen første dagen.

 

Kontaktlærar Rose Gamslett ser fram til å nytte dei nye maskinane i undervisninga.
Ho har tidlegare drilla klassen i nettvett og bruk av It’s Learning, og no har ho byrja å snakke om koding!

 

Ågotnes skule ønskjer elevar

Odd-Marcus Gjerstad og Luise Wietschorke er godt nøgd med den nye PC’en.

og lærarar lukke til med premiane og vonar dei vert til både glede og nytte og hjelper elevane til ny lærdom.

 

Ågotnes skule,
ved IKT-ansvarleg,
Magne Abelsen.

Jettegryter på Sotra

Turen gjekk via Angeltveitsjøen – her med elevar frå 7.trinn.

Fredag 25. august kom mellomtrinnet ved Ågotnes skule skikkeleg i gang med haustsemesteret. Då drog dei nemleg på den tradisjonsrike ‘haustturen’. Frå Ågotnes skule gjekk vi til Angeltveitsjøen og så gjekk vi på vestsida mot Havutsikten.

Denne gongen var målet ukjend for dei fleste elevane, for lærarane ville overraske med noko ‘nytt’. Men, nytt og nytt… Vest for Havutsikten ligg det nokre jettegryter. Dei har ikkje skulen vitja på fleire år, og difor var det ei ny erfaring for dei aller fleste elevane – og lærarane, viste det seg.

Den største jettegryta ved Havutsikten, er stor nok til at fleire elevar får plass inni henne.

Frå Havutsikten gjekk vi tilbake til Polleidet og vidare til skulen.

Fakta om JETTEGRYTE

Jettegryte, rund grop erodert i fjell. Jettegryter er dannet i breelver mot slutten av siste istid ved at smeltevann satte stein og grus i roterende bevegelse. Jettegrytene kan bli flere meter dype.

www.snl.no

 

Nærare 150 elevar og lærarar hadde ein flott tur i stålande solskin. Det var nok likevel manga som skulle ønskt det ikkje var helt vindstille, for då hadde gjerne knotten haldt seg meir på avstand.

 

Magne Abelsen
Lagleiar 5-7