#ALTBLIRBRA

Flinke og kreative elevar frå skulen er med på å vise omtanke og dele positiv innstilling. Vi takkar for flott innsats og at vi får lov til å dele!

Informasjon frå Ågotnes skule medan skulen er stengt

Rektor Dagfinn Ellingsen reknar med å vere på skulen i veke 12, 13 og 14.
Han vil ta imot samtalar på skulen sin telefonsentral så langt han har kapasitet til det: 5509 7800.
Dagfinn kan og kontaktast på e-post: dagfinn.ellingsen@oygarden.kommune.no
Rektor kan ein og nå på mobil: 915 68 943

Avdelingsleiar Elisabeth Heigen Nygaard har heimekontor.
Ho har hovudansvar for småtrinnet (1. – 4. klasse) og spesialundervisning.
Elisabeth kan kontaktast på e-post: elisabeth.nygaard@oygarden.kommune.no
Ho vil og svare på telefon: 5509 7802

Avdelingsleiar Magne Abelsen har heimekontor.
Han har hovudansvar for mellomtrinnet (5. – 7. klasse) og IKT.
Magne kan kontaktast på e-post: magne.abelsen@oygarden.kommune.no
Han vil og svare på telefon: 915 21 896

Kontoransvarleg Aina Larsen har heimekontor.
Ho kan svare på spørsmål om registrering av nye 1. klassar og ho kjenner til rutiner for det meste av drifta ved skulen.
Aina kan kontaktast på e-post: aina.larsen@oygarden.kommune.no
Ho vil og svare på telefon: 469 00 578

Lærarane ved Ågotnes skule har heimekontor medan skulen er stengt. Vi oppfordrar til å nytte Transponder Meldingsbok for å halde kontakten med lærarane. De kan og kontakte lærarane på e-post. Så minner vi om at på same måte som mange av dykk, så har mange av lærarane eigne born som dei skal følgje opp ved sida av oppgåvene med å førebu og følgje opp fjernundervisninga. Difor oppmodar vi alle til å vere litt tolmodige om de ikkje får svar på meldingar med ein gong.

Tilsynsordning for elevar når føresette har kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgåve og for barn som treng det mest, vert gjennomført av tilsette i skule og SFO. For meir informasjon om retningslinjene, viser vi til www.udir.no
Ta kontakt med skulen om det er aktuelt å nytte tilbodet.

 

Det er mykje informasjon om koronaviruset i desse dagar. Vi deler her nokre lenker til aktuelle sider.

Øygarden kommune/Koronavirus:
https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/helse-sosial-og-omsorg/koronaviruset/

Oppvekst i Øygarden kommune – Ressursside for føresette i Øygarden kommune:
https://sites.google.com/oygardenskule.no/ressurssidefresette/start

Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/

Helsedirektoratet:
https://helsenorge.no/koronavirus

Røde kors – Hjelpetelefonen Kors på halsen:
https://www.rodekors.no/vart-arbeid/beredskap/pandemi/korona-rode-kors/hjelpetelefonen-kors-pa-halsen-er-fortsatt-apen/?fbclid=IwAR2N1XQPKDjhghTa2MR6bZcwtsU9d2hcuLwXITqF9CPHdAJ9GsNlqXHCMAk

 

Orientering om stengt skule

Det er uvanlege tider og svært spesielle tiltak for alle i samfunnet, også for elevar og andre med tilknyting til Ågotnes skule.

Vi håpar at koronaviruset rammer færrast mogeleg, og håpar vi snart kan møtast på skulen som vanleg.

For dei næraste vekene gjeld ein del ny informasjon. Vi ber alle om å lese informasjonsskrivet frå rektor: Orientering om stengt skule

Øygarden kommune stengjer skulane

Ågotnes skule viser til Øygarden kommune om stenging av skular:

«Kommuneleiinga i Øygarden har i dag avgjort at alle ungdomsskulane i kommunen vert stengde for undervisning frå og med fredag 13. mars. Barneskulane og barnehagane (kommunale og private) vert stengde frå og med måndag 16. mars. Stenginga gjeld i første omgang i 14 dagar (27. mars). Også kommunale idrettsanlegg vert stengde.»

«Foreldra vert oppmoda om å også å halda barneskulebarn og barn i barnehagen heime på fredag dersom det let seg gjera.

Inntil vidare vil barneskulane og barnehagane frå måndag 16. mars vera opne for barn for å sikra nødvendig tilsyn. På den måten kan ein sikra at tilsette i privat og offentleg sektor kan få utført viktige samfunnsoppgåver. Vi vil koma tilbake med meir informasjon om bistand på tilsyn seinare.»

For oppdatert informasjon, sjå nettsida til Øygarden kommune:
https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/stengjer-skulane-fra-fredag.11292.aspx

 

 

Informasjon om koronavirus

Informasjon om koronavirus


Foto: CDC, Alissa Eckert (CDC er Centre for Disease Control I Atlanta, USA)

Skulane i Øygarden følgjer råda frå Øygarden kommune og Folkehelseinstituttet om smitteførebygging.

Her finn du informasjon på nettsida til Øygarden kommune.     https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/koronavirus.10941.aspx

Her er informasjon frå Folkehelseinstituttet.     https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

 

Lus på skulen

Nok ein gong har vi fått besøk av ein lite velkommen  gjest, nemleg lusa. Det hadde vore fint om alle kunne blitt sjekka for lus. Meir informasjon og behandlingsmåtar kan ein finna på sidene til folkehelseinstituttet; fhi.no/tema/lus 

 

Lus på skulen.

Nok ein gong har vi fått besøk av lus på skulen. Vi ber difor om at alle blir sjekka for lus. Meir informasjon og behandlingsmåtar kan ein finna på sidene til Folkehelseinstituttet; fhi.no/tema/lus

«Snuhammaren»

Om morgonen,før skulestart, er det hektisk aktivitet i «snuhammaren» ved skulen. Mange elevar kjem til fots, andre vert køyrt. Vi vonar dei som køyrer er observante, både med omsyn til dei gåande og med parkering og avlevering av barn. Mange barn er uføreseielege i trafikken,difor oppmodar vi alle til å ta omsyn til dette, slik at farlege situasjonar ikkje oppstår.

Juleavslutningar

Juleferien nærmar seg med raske steg.. Dei ulike klassane har planlagt avslutningskveldar som følgjer;

Torsdag 12.des for 5-7 klasse i gymsal og på klasserom.

Tirsdag 17.des for 2-4.klasse i Ågotnes-hallen.

Onsdag 18.des for 1.klasse i gymsal og på klasserom.

For at kveldane skal bli så vellukka som råd er det viktig at alle er med og hjelper til. Ta gjerne kontakt med klassekontaktar, slik at dei kan få eit oversyn over kven som gjer kva.