Velkommen til Ågotnes skule

Ågotnes skule er ein middels stor barneskule på Ågotnes i Fjell kommune om lag ein halv times køyretur frå Bergen. Ågotnes-området har stor tilflytting av folk, og elevtalet på skulen er aukande. Les meir…


SKULEFORELDREMØTE 27. og 28. AUGUST

INNKALLING TIL SKULEFORELDREMØTE PÅ ÅGT TYS 27. OG ONS 28.08.2019

Velkomen til – 

SKULEFORELDREMØTE

I GYMSALEN OG PÅ KLASSEROMMA PÅ

ÅGOTNES SKULE

1.-4. KLASSE: TYSDAG 27. AUGUST 2019 KL. 18.00-20.00

5.-7. KLASSE: ONSDAG 28. AUGUST 2019 KL. 18.00-20.00

Etter møtet i gymsalen, går alle foreldra vidare til klasseromma for klasseforeldremøte.
Skuleforeldremøta i gymsalen er opne for alle føresette ved den einskilde skulen iflg. Opplæringslova:

”På kvar grunnskule skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skulen, er medlemmer.  
Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skulemiljø.  Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skulen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet.” (§11-4.)
Klasseforeldremøta i klasseromma er opne for dei føresette i den einskilde klassen.

SAKLISTE PÅ MØTA I GYMSALEN:

 1. PRESENTASJON av personalet (assistentar–lærarar-miljøarbeidar-ADM)
 2. DET PSYKOSOSIALE SKULEMILJØET med resultata frå mobbeundersøkinga våren 2019
 3. ORIENTERING VED ADMINISTRASJONEN

 Skulen forventar at alle elevane er representerte med minst éin vaksen

 Det vert enkel servering av kjeks, te, kaffi, frukt, twist i gymsalen.

 Hjarteleg velkomne!

 Venleg helsing Administrasjonen Ågotnes skule

LEKSEHJELP 2019-2020

I 2010 vedtok Stortinget å innføre ei frivillig og gratis ordning med organisert leksetid for elevar på småskuletrinnet.  Meininga er at elevar som ønskjer, skal få høve til å gjere lekser på skulen før dei går heim.  Ordninga med leksehjelp vart vedteke i Stortinget 4. juni 2010: 

 • 13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Leksehjelp/Informasjon-om-leksehjelp-i-grunnskolen-Udir-6-2010/

Det er ikkje pedagogar, men barne- og ungdomsarbeidarar/assistentar som har ansvaret for leksehjelpa. Deltaking på leksehjelpa er frivillig og gratis og skal knytast opp mot skulearbeidet, men ikkje vere ein del av grunnskuleopplæringa.  I tilfelle med stort fråvær i personalet og problem med å få vikarar, kan det unntaksvis hende at leksehjelpa går ut.

Dei som deltek i ordninga, får tilsyn og hjelp så langt som tida strekk til. De som er foreldre, kan ikkje gjere rekning med at alle leksene er ferdige når eleven kjem heim.  Det er alltid foreldra som har hovudansvaret for eleven sitt heimearbeid og som må kontrollere dette dagleg.  Høgtlesing av leselekser passar ikkje å gjere når ei gruppe på 10-15 elevar sit saman på eit rom og skal gjere lekser samstundes, så desse må ein gjere heime einskildvis.

Tidsplan for leksehjelpa 2019-2020 (det kan verte justeringar avhengig av kor mange som melder seg på):

2.-4. klasse:        Måndag til torsdag 30 min etter skuletid –totalt 2 t pr. veke

5.klasse:             Måndag og torsdag 60 min etter skuletid –totalt 2 t pr. veke

Tilbodet gjeld alle barn i 2.-5. klasse og er ikkje ein del av SFO. Denne påmeldinga gjeld altså ikkje elevar som har SFO-plass. Avtalen er bindande til han vert sagt opp skriftleg.  Fråvær vert registrert.  Sjå fleire reglar på neste side.

Viss de som foreldre ønskjer å ta barnet dykkar ut av leksehjelpa ein dag, må dette meldast frå om på førehand. Bruk Transponder Meldingsbok.

Påmeldinga til leksehjelp er bindande og gjeld fram til sommaren 2020.

Viss de ønskjer at barnet dykkar skal ha leksehjelp, må de fylle ut vedlagte skjema og returnere det til skulen innan onsdag 28.august 2019

Oppstart vert måndag 2.september 2019.

Ågotnes, 20. august 2019

Venleg helsing
for Ågotnes skule
Dagfinn Ellingsen
rektor

INFO OG REGLEMENT LEKSEHJELP I 2.-5.KLASSE 2019-2020 (002)

PÅMELDING LEKSEHJELP 2019-2020

 

 

VELKOMEN TIL SKULESTART

Torsdag 15. august vert det skulestart for alle elevar ved Ågotnes skule.

2. – 7. trinn møter på småtrinnet sitt uteområde med ballbana og det nye klatrestativet kl. 08.30.

1. trinn møter ved flaggstonga kl. 09.00.

Vi ønskjer alle velkomen til skulestart og gler oss til å treffe dykk.

 

Med helsing administrasjonen.

Reglar for opphald på skulen

Bakgrunn: 

Elevane på Ågotnes skule har rett til tryggleik og krav til personvern. For at skulen skal klare å verne om elevane på best mogeleg måte, har skulen laga reglar for opphald på skulen. Reglane har vore drøfta i FAU og vedtekne i SU-møte onsdag 19. juni 2019.

 • Alle personar (dette gjeld og føresette) skal ta kontakt med administrasjonen når dei skal inn på skulen i skuletida (levere gymtøy, matpakkar, gje meldingar,….)
 • Elevar som kjem med føresette om morgonen: Føresette leverer barnet, heng frå/hentar klede, og går. Ein kan sjølvsagt seie “god morgon” til lærar, men ingen kontakt utover det. Lærar er der 100% for elevane, ikkje dei føresette. Føresette tek kontakt med lærar skriftleg eller avtaler eit møte dersom det er naudsynt. Lærar svarer i løpet av arbeidsdagen dersom han/ho er på jobb.
 • Dersom føresette hentar borna etter skuletid, må dei vente på utsida av skulebygget.
 • Dersom skulepersonell observerer framande i skulegården eller i bygget, tek dei kontakt med vedkommande og ber personen melde seg i administrasjonen.
  • I periodar der skulen gjennomfører utviklingssamtalar er skulen nøye med å opplyse om kva rom samtalane skal føregå i. Dersom skulepersonell ser vaksne dei ikkje veit kven er i denne perioden spør dei kven dei er og kven dei skal ha tak i.
 • Dersom elevar skal bli henta av andre enn føresette må lærar ha melding om dette på førehand. Det er ikkje godt nok at eleven sjølv fortel dette.

 

Det er eigne reglar for levering og henting på SFO.

Rektor
Dagfinn Ellingsen
Ågotnes skule

Lenkje til dokumentet: Reglar for opphald på skulen

RIKTIG GOD SOMMARFERIE!

Administrasjon og tilsette ved Ågotnes skule ønskjer elevar og føresette ein riktig god sommarferie!

Første skuledag etter ferien vert torsdag 15. august:

 • 2.-7. trinn: Kl. 08:30.
 • 1. trinn: Kl. 09:00.

Venleg helsing Ågotnes ADM

NYTT I ADMINISTRASJONEN VED ÅGOTNES SKULE

DET VERT ENDRING I LEIINGA FRÅ 1. AUGUST 2019:

Ny rektor vert Dagfinn Ellingsen.

Ny avdelingsleiar på 1.-4. trinn vert Elisabeth Heigen Nygaard.

Begge to har lang erfaring som skuleleiarar frå mellom anna Liljevatnet skule.  Ta godt imot dei!

Magne Abelsen held fra som avdelingsleiar på 5.-7. trinn og Mette Bongom som SFO-leiar.

Samstundes vert rektor Eigil Nødtvedt pensjonert, medan avdelingsleiar Tore Foldnes går over i ny avdelingsleiarjobb ved Nygårdslien skole på Ytre Laksevåg.  Begge takkar varmt for seg etter spanande og gjevande år ved Ågotnes skule og ønskjer elevar, lærarar, assistentar, andre tilsette og foreldra lukke til vidare!

Venleg helsing Ågotnes ADM

SKULEFOTOGRAFERING FOR SKULEÅRET 2019-2020

Fotografering til skulekatalogen 2019-2020:

Ågotnes skule skal ha fotografering til skulekatalogen for neste skuleår desse dagane:

A.  PORTRETTFOTOGRAFERING AV DEN EINSKILDE ELEV FØR SOMMARFERIEN

  • Måndag 3. juni:  4A – 5A – 5B – 6A – 6B
  • Tysdag 4. juni:   2A – 3B – 3C – 4C – 5C
  • Onsdag 5. juni:  1A – 1B – 2B – 3A – 4B

Fotograferinga går føre seg på den grøne hovudbasen til SFO med Thomas Olsen frå Lima Foto.  Her vert det som tidlegare fotografering av elevane éin og éin.

B.  GRUPPE-/KLASSEFOTOGRAFERING AV 1. OG 7. KLASSANE ETTER SOMMARFERIEN

  • Måndag 19. august:  1A – 1B – 7A – 7B (NB! Dette gjeld neste års 1. og 7. klassar).

Her vert det fotografering av elevane klassevis.

Dessutan vert det denne dagen teke portrettbilete av dei NYE 1. klassingane.

C.  SYSKENFOTOGRAFERING

I år vert det også tilbod om å ta «syskenfoto» måndag eller onsdag etter skuletid kl. 14.00-14.30.  Denne fotograferinga vert på klasserommet til 3A, rom 107.  Her er det viktig at ein av foreldra stiller opp med dei syskena dei ønskjer bilete av saman.  Det vert ikkje sett opp eigne timeavtalar – det er berre å stille opp etter drop-in-prinsippet.

Berre ring oss på 5509 7804 viss det er noko de lurer på!

Venleg helsing Ågotnes ADM

17. mai 

17. maiprogram Ågotnes skule 2019

Kl.08:00: Flaggheising

Kl.10:30: Sotra Vest Skulekorps leder toget fra skolen til Kvednatunet hvor vi synger nasjonalsangen og har overrekkelse av blomster, deretter retur til Ågotneshallen.

(Klassefaner etc. står i kantinen, alle må være oppstilt klassevis ved snuhammer og klar til å gå kl.10:30)

Kl.11:30: Dørene til Ågotneshallen åpner når toget ankommer.

(Salg av bonger åpner når korpset har spilt i hallen).

Kl.11:45: Sang fremføring av 1. – 4. klasse. Elever fra 7. klasse vil holde 17. mai talen.

Ingen bong eller matsalg under sang eller tale.

Kl.12:00: Åpning av boder og matsalg. Aktiviteter både inne og ute.

Kl.14:30: Slutt

Annen informasjon:

Det er foreldre til elevene i 1. – 3. klasse som står for gjennomføring av 17. mai arrangementet, fordelt på forskjellige oppgaver: 1. klasse er bordgruppen, 2. klasse har servering og 3. klasse har aktivitetene.

Foreldrene vil få eget skriv/SMS om sine oppgaver for 16. og 17.mai.

Baking og levering av kaker:

Foresatte til elever i 1.– 3. klasse må bake en kake, som kan leveres i hallen 17. mai kl. 09:00-10:30 og være oppdelt. Vi tar IKKE imot kaker 16. mai, dette pga. hygiene.

Bong salg/betaling:

I år har vi bankterminal og kontanter som betalingsmulighet ved kjøp av bonger. Se plakater i hallen.

Vi ber alle respektere at det ikke er salg av bonger eller mat under sang eller tale. Solgte bonger tas ikke i retur.

Overskudd fra 17. mai går tilbake til barna på skolen, blant annet trivselslederprogrammet og skidag.

Parkering:

 • Ikke parker ved Ågotneshallen eller langs ruten til 17. mai toget. Bruk plassene ved Tranevågen ungdomsskole, Ågotnes skole, tannlege-kontoret eller ved barnehagen.

Matservering:

 • Det blir salg av lapskaus, rømmegrøt, pølser, kaker og is.
 • Feiringen av 17. mai på Ågotnes Skole er et stort arrangement, og det er vanskelig å garantere sitteplasser til alle samtidig. Derfor oppfordrer vi alle til ikke å okkupere/holde av flere stoler enn du bruker, slik at alle som vil sette seg ned og spise finner seg en plass.

Røyking:

 • Vi anbefaler alle voksne om å la være å røyke på barnas dag. Vi håper på et røykfritt 17. mai tog og at det ikke blir røykt utenfor hallen hvor alle ferdes.

Ønsker du å komme med tilbakemelding på arrangementet kan du/dere kontakte leier av FAU på mail: stigga@hotmail.com eller skriftlig til Ågotnes Skule ved FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg).

Ønsker dere alle en flott nasjonaldag.

Vennlig hilsen 17.komiteen / FAU

17. maiprogram Ågotnes skule 2019