Velkommen til Ågotnes skule

Ågotnes skule er ein middels stor barneskule på Ågotnes i Fjell kommune om lag ein halv times køyretur frå Bergen. Ågotnes-området har stor tilflytting av folk, og elevtalet på skulen er aukande. Les meir…


17. mai 2020

17. mai 2020 vart ein nasjonaldag utanom det vanlege.

Nokre ting er heldigvis slik det pleier. Her er talen som 7. trinn laga og fremførte til grunnlovsdagen: Tale ved 7. trinn

Fleire av trinna på skulen laga 7. mai-feiring fredag før 17. mai. Her er nokre bilete frå 4. trinn.

 

Undervisning for mellomtrinnet veke 22, 23 og 24

Her er ei oversikt over kva dagar klassene på mellomtrinnet har undervisning på skulen og kva dagar dei har fjernundervisning.Vi kjem tilbake med nærare informasjon om korleis den siste veka blir.

Elevane på småtrinnet er på skulen kvar dag kl. 08.30-13.15.

Mellomtrinnet kjem på skulen

Det er 8 klassar på mellomtrinnet. Dei 8 klassane vert delt i to grupper med fire klassar i kvar grupper. Gruppene kjem på skulen motsette dagar (alternerande dagar).

 

I veke 20 vert det slik:

Tysdag 12.5 og torsdag 14.5 kjem 6B, 6C, 7A og 7B på skulen.

Onsdag 13.5 og fredag 15.5 kjem 5A, 5B, 5C og 6A på skulen.

Klassane møter på skulen like før skulestart, og går saman med lærar til klasserommet når det ringer inn kl. 08.30. Skuledagen varar til kl. 13.15.

Dei klassane som ikkje møter på skulen, har fjernundervisning frå kl. 08.30. All undervisning startar altså til same tid.

Fråvære og melding om elev skal som vanleg skrives i Transponder Meldingsbok.

Om morgonen oppfordrar vi føresette som følgjer eleven til skulen, om å ta farvel med snuhammaren/parkeringsplassen. Ingen føresette kan komme inn på skulen.

Elevane må vaske hender før dei drar heimanfrå.
Elevane vil vere på same kohort i skuletida – og på SFO for dei som har SFO-plass. På mellomtrinnet vil kohortane vere lik klassane.

Utdanningsdirektoratet har lagt ut ein god film som fortel om korleis det er å kome tilbake til skulen: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/filmer/

Om nokon vil lese meir om råda i smittevernrettleiiaren, finn de den her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

Småtrinnet møter på skulen slik dei har gjort dei to førre vekene.

Beste helsing Ågotnes skule

Opning av skulen

Regjeringa ga i går klarsignal for at skulane kan opne i veke 20.
På grunn av romsituasjonen, vil elevane på mellomtrinnet møte på skulen annan kvar dag. Ågotnes skule vil opne for delar av mellomtrinnet frå tysdag. Resten av elevane får kome på onsdag. Måndag vil lærarane for mellomtrinnet vere på skulen frå kl. 11.00 for å førebu rom og planar til oppstart. Måndag vil føresette få meir detaljert informasjon om kva elevar/klassar som skal møte dei ulike dagane.

Elevane på småtrinnet møter slik dei har gjort dei siste vekene.

Trygg opning

Det er etablert eit konsultasjonsteam, «Trygg oppstart», i Øygarden kommune. Dette teamet vil vere drøftingspartnar for barnehage, skule og/eller foreldre når det gjeld vanskar med å komme i gang med barne- og skulekvardagen.

Mei om tilbodet finn de i lenka: Oppstart_barnehage_skule_etter_koronafri

Gjenopning for småtrinnet på Ågotnes skule

Ågotnes skule ønskjer elevane i 1. – 4. trinn velkomen tilbake til skulen.

Vi gler oss til å sjå elevane igjen!
Det er samtidig viktig å minne om at vi opnar skulen med ei rekkje smitteverntiltak som vil påverke skuledagen. Vi minner om nokre viktige punkt her og legg ut oversikt over uteområda for dei ulike trinna. Dei vil og vere oppmøtestad for elevane om morgonen.

Det er viktig at alle elevane har spist frukost heime før dei kjem til skulen; også dei som skal på SFO.
Opningstid for SFO: kl. 08.15 – 15.45.

Skuledagen startar kl. 08.30. Elevane vil ha 5 skuletimer kvar dag og er ferdige kl. 13.15.

Fråvære og melding om elev skal som vanleg skrives i Transponder Meldingsbok. Kontaktlærar eller lærar som er ansvarleg for kohorten, vil svare.

Om morgonen oppfordrar vi føresette som følgjer eleven til skulen, om å ta farvel med snuhammaren/parkeringsplassen. Ingen føresette kan komme inn på skulen.

Elevane må vaske hender før dei drar heimanfrå.
Elevane vil vere på same kohort i skuletida – og på SFO for dei som har SFO-plass.
Utdanningsdirektoratet har lagt ut ein god film som fortel om korleis det er å kome tilbake til skulen: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/filmer/

Her er oversikt over dei ulike områda på skulen. Nedanfor er ei liste som viser kvar dei ulike trinna skal møte og vere i friminutta/utetida: Uteområde

  1. trinn: SFO-området
  2. trinn: Klatrestativet og skogen
  3. trinn: Dissene med flaggstanga
  4. trinn: Basketballbana og skogen

Vel møtt til skulestart måndag 27. april kl. 08.30.

Ferie-SFO

No har Øygarden kommune oppdatert skjema og informasjon for påmelding til ferie-SFO. Her er lenkje til kommunen si nettside: Skjema for ferie-SFO

Søknadsfrist for Sommarferie-SFO er 29.mai. 2020.

Ein kjem ikkje til å få faktura/bli fakturert for Sommarferie-SFO om den vert avlyst.

Dei føresette skal ikkje betala for barnehage og SFO når desse tilboda er stengde. Dermed skal det ikkje betalast for desse tenestene frå 13. mars og fram til dei er opne igjen.

Til vanleg vert det fakturert for barnehage og SFO kvar månad. På grunn av den ekstraordinære situasjonen med koronavirus, ventar vi med å fakturera for perioden 1. til 12. mars til tilboda om barnehageplass og SFO er tilbake.

Regnbuebilete

Mange elevar har laga regnbuebilete. Vi har fått lov til å dele fleire av dei.
Sjå kor flotte dei er! Takk til 6B for kunstnararbeid og deling.